Skip to content Skip to footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Pani/Pana danych osobowych.

Polityka określa sposób i cele przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://fundacjafair.com/

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna, priorytetowo traktujemy bezpieczeństwa wszystkich posiadanych przez nas danych. Gwarancją stosowania przez nas najwyższych standardów i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych są wdrożone przez nas polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo a także odpowiednie systemy informatyczne. Regularnie dokonywane kontrole wprowadzonych środków w zakresie ich adekwatności w celu zabezpieczenia posiadanych danych oraz zasada minimalizacji ich przetwarzanych stanowią gwarancje bezpieczeństwa i przejrzystości prowadzonych procesów.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

FUNDACJA NA RZECZ UCZCIWEJ BANKOWOŚCI FAIR,

ul. Obornicka 11, 02-948 Warszawa

tel. (+48) 780 522 074,

email: biuro@fundacjafair.com,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000443039, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,  REGON: 146439926, NIP: 5223002010.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Aleksandra Kiliańska.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora Danych bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@fundacjafair.com

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w każdym procesie określone zostały w odpowiedniej zakładce poniżej.

Przetwarzamy  Pani/Pana dane osobowe z uwzględnieniem nie tylko uzasadnionego interesu Administratora, lecz przede wszystkim z poszanowaniem przysługujących Pani/Panu praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i ich wpływu na podejmowaną działalność w wybranych sferach aktywności.

3.  PROCESY PRZETWARZANIA

3a. Formularz Kontaktowy
3b. Klienci
3c. Dostawcy
3d. Newsletter
3e. Portale Społecznościowe

3a. FORMULARZ KONTAKTOWY

Proces

Fundacja przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się drogą tradycyjną, telefonicznie jak i za pośrednictwem strony internetowej poprzez np. formularz kontaktowy lub e-maila: biuro@fundacjafair.com. Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Skorzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego wymaga podania niezbędnych do kontaktu danych osobowych. Osoba kontaktująca się, może podać adres e-maila lub nr telefonu wybierając tym samym drogę za pośrednictwem której preferuje udzielenie odpowiedzi z naszej strony. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie choć jednej danej do kontaktu (e-mail, nr telefonu) skutkuje brakiem obsługi zapytania z naszej strony.

Dane osobowe

Przetwarzamy dane podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie inne dane które zostały przekazane w związku z zapytaniem/ kontaktem.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie/kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku ze skierowaniem do nas zapytania jest

 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)w związku z koniecznością załatwienia zgłoszonej sprawy czy obsługi zapytania.

Przechowywanie danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 dni od momentu kontaktu. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, jeżeli na skutek przesłanego przez Panią/Pana zapytania zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z naszych usług, wówczas staje się Pani/Pan naszym Klientem.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, usług IT, systemów CRM, podmioty świadczące usługi kurierskie/pocztowe, prawne, marketingowe, biuro rachunkowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów. Fundacja poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.

3B. KLIENCI

Proces

 Fundacja przetwarza dane osobowe obecnych oraz potencjalnych Klientów.

Dane osobowe

Fundacja przetwarza Pani/Pana podstawowe dane niezbędne do zawarcia umowy (imię, nazwisko, adres, dane do kontaktu) oraz wszelkie inne dane niezbędne do wykonania umowy a uzależnione od jej rodzaju (Kredyty walutowe (frankowe) i złotówkowe, Upadłość konsumencka, Ubezpieczenia OC, ubezpieczenia zdrowotne). W zależności od rodzaju umowy pierwotnej w związku z którą dochodzi do zawarcia umowy o współpracę z Fundacją, możemy przetwarzać także dane dot. sytuacji finansowej, zobowiązań, zdrowia czy ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak brak podania niektórych danych może mieć wpływ na realizację umowy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie tych danych służy przede wszystkim celom związanym z nawiązaniem współpracy ale także może służyć celom związanym z rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. W przypadku kiedy dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią/Panem, a Fundacją. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • obsługi procesu składanych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obrona praw Fundacji i dochodzenie roszczeń), a także
 • marketingu bezpośredniego (wysłania informacji handlowych- Newsletter ), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w zw. z art. 10 UŚUD-e i art. 172 PT (zgoda) .

Przechowywanie danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy o współpracę, okres niezbędny do rozpatrzenia złożonych reklamacji, do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń o charakterze windykacyjnym a w przypadku marketingu bezpośredniego do momentu wycofania zgody. Każdorazowo jednak Fundacja ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe po okresach wskazanych powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy w szczególności dostawcy systemów informatycznych, poczty elektronicznej, systemów CMR, podmioty świadczące usługi kurierskie/pocztowe, prawne, marketingowe, biuro rachunkowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów, a także podmioty którym przekazujemy Pani/Pana dane w celu realizacji umowy, po wyrażeniu dodatkowej zgody. Fundacja poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.

3C. DOSTAWCY

Proces

Fundacja przetwarza dane osobowe obecnych i potencjalnych Dostawców, w tym procesie mieszczą się także dane pracowników i współpracowników Dostawców oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych (dane osób do kontaktu, przedstawicieli Dostawców).

Dane osobowe

Dane osobowe które przetwarzamy obejmują  m.in. Pani/Pana imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, historie współpracy (NIP, REGON, KRS, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego), w przypadku osób do kontaktu nazwę pracodawcy, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres e-mail.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Dostawców przetwarzane są w celu:

 • zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy),
 • realizację ewentualnych roszczeń oraz podjęcia działań w związku z obroną praw, na podstawie  6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obrona praw)
 • udostepnienia danych osób do kontaktu (JDG) bądź danych osób do kontaktu i przedstawicieli osób prawnych, na podstawie  6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt w celu zawarcia i realizacji umowy)

W przypadku kiedy dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią/Panem, a Fundacją. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne do jego realizacji.

Przechowywanie danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy o współpracę, okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów/rozliczeń stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy w szczególności dostawcy systemów informatycznych i poczty elektronicznej, biuro rachunkowe realizujące płatności, podmioty świadczące usługi kurierskie/pocztowe, prawne, usługi fachowego niszczenia dokumentów. Fundacja poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.

3D. newsletter

Proces

Fundacja drogą elektroniczną, bezpłatnie przesyła informację handlową na temat usług własnych Fundacji, wydarzeń, szkoleń czy innych działań podejmowanych przez Fundację (marketing bezpośredni usług przesyłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej- poczty elektronicznej).

Dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w postaci Pani/Pana adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację wskazanego celu przetwarzania.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) wysłanie informacji handlowych – Newsletter, udostępnianie treści marketingowych za pośrednictwem komunikacji telefonicznej czy wiadomości SMS, w zw. z art. 10 UŚUD-e i art. 172 i 173 PT (zgoda) .

W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać, wysyłając tą informację na adres rodo@fundacjafair.com

Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej drogę elektroniczną – newsletter.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są dostawcy systemów informatycznych, firma hostingowa, podmioty świadczące usługi kurierskie/pocztowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów. Fundacja poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.

3E. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Proces

Fundacja prowadzi profile w poniżej wskazanych portalach społecznościowych:

– Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaFAIR

– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fundacja-fair/?originalSubdomain=pl

Z chwilą polubienia postu Fundacji, pozostawienia komentarza, wysłania wiadomości prywatnej wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia (współadministrowanie w celach statystycznych)  oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (współadministrowanie w celach analitycznych) staje się Administratorami Pani/Pana danych osobowych.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności:

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Fundacja prowadzi profile w portalach społecznościowych w celu budowania wizerunku firmy, promocji własnej działalności i usług,  prowadzenia analiz aktywności użytkowników profilu, ich preferencji oraz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Profile w portalach społecznościowych umożliwiają także kontaktowanie się z Fundacją.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – promocji własnej działalności i usług, prowadzenie profilu społecznościowego, budowanie i umacnianie relacji z klientami, prowadzenie analiz i statystyk dot. popularności i funkcjonowania profilu a także ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi korzystania z profilu, odpowiedz na kontakt). 

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a w pozostałym zakresie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są dostawcy systemów informatycznych, firma hostingowa, podmioty świadczące usługi kurierskie/pocztowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów. Fundacja poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Facebook, czy Linkedin Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich – Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z udostępnianiem ich wewnętrznie przez Facebooka Meta Platforms Inc. Lub LinkedIn Corporation. Przekazywanie tych danych następuje w na podstawie art. 45 RODO, decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. w oparciu o Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).

Profilowanie

Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu w zakresie prowadzonych wspólnie z Facebook działań marketingowych i analitycznych, w zakresie narzędzi udostępnianych przez Portal Facebook, w pozostałym zakresie dane nie są poddawane automatycznemu profilowaniu.

4. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące prawa:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, przekazuje informację o przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia. W ramach prawa dostępu do danych osoba, której dane dotyczą, może również żądać informacji o tym, komu udostępniane są jej dane osobowe oraz czy podlegają one profilowaniu i zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo uzyskania kopii jej danych.
 • prawo do sprostowania danych– na tej podstawie, Administrator, na wniosek osoby której dane dotyczą, usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • prawo do usunięcia danych– na tej podstawie, Administrator na żądanie osoby której dane dotyczą usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, cofnięto zgodę na ich przetwarzanie lub wniesiono sprzeciw i nie jest to wymagane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;
 • prawo do ograniczenia i przenoszenia przetwarzania – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, zaprzestaje dokonywania operacji na tych danych osobowych, w odpowiadającym prawu zakresie a także wydaje te dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;
 • prawo do wniesienia skargi – korzystając z tego prawa osoba która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • prawo wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach dla których zostały zebrane i są przetwarzane, sprzeciw dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w tym zakresie;
 • prawo wycofania zgody– jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, wówczas w każdej chwili osoba której dane dotyczą może wycofać tę zgodę. Cofnięcie wyrażonej zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania jednak spowoduje, że dane osobowe nie będą więcej używane do tych celów.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: FUNDACJA NA RZECZ UCZCIWEJ BANKOWOŚCI FAIR, ul. Obornicka 11, 02-948 Warszawa,,  lub za pośrednictwem poczty email: rodo@fundacjafair.com

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

5. POCHODZENIE DANYCH

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub podmiotu z którym współpracujemy, który w celu realizacji umowy udostępnił nam pani/Pana dane np. do kontaktu.

Administrator może także pozyskiwać dane osobowe ze źródeł informacji publicznie dostępnych, takich jak Monitor Sądowy i Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych lub inne krajowe i zagraniczne rejestry.

6. AKTUALIZACJA

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany poszczególnych postanowień naszej Polityki Prywatności adekwatnie do zmiany przepisów prawa. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej Polityki przed skorzystaniem z naszych usług, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

 1. PLIKI COOKIES

Strona internetowa https://fundacjafair.com/ korzysta z plików cookies przechowywanych przez przeglądarkę internetową z której Pani/Pan korzysta na swoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, telefonie). Na podstawie art.  173 ust. 3 ustawy Prawo Telekomunikacyjne na Pani/Pan końcowym urządzeniu instalujemy niezbędne do funkcjonowania naszej Strony pliki cookies, pozostałe rodzaje plików są przechowywane wyłącznie za Pani/Pan zgodą.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane tzw. pliki tekstowe, które ułatwiają Pani/Pan  korzystanie ze strony internetowej, np. zapisując w przypadku ponownego korzystania z tego samego urządzenia końcowego, wybrane przez Użytkownika preferencje.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej https://fundacjafair.com/ służą przede wszystkim celom statystycznym (ustalenie liczba Użytkowników i sposób korzystania ze Strony).

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

 1. niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, domyślnie zaznaczone, bez nich Strona nie może prawidłowo działać,
 2. statystyczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej (checkbox do zaznaczenia),
 3. marketingowe – umożliwiające wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla wybranego Użytkownika (checkbox do zaznaczenia),
 4. niesklasyfikowane – pliki, które są w procesie klasyfikacji, wraz z dostawcami poszczególnych plików (checkbox do zaznaczenia).

Spośród wskazanych plików cookies możemy wyróżnić dwa podstawowe ich typy: a) pliki cookies własne – instalowane z chwilą odwiedzenia naszej strony internetowej oraz b) pliki cookie innych stron wykorzystywane z innych witryn treści np. wideo na YT.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz „stałe” (persistent cookies) które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony, korzystamy z następujących rodzajów plików cookies

Pliki Cookies wykorzystywane na Stronie

 

Lp.

NAZWA

DOSTAWCA

TYP

OKRES PRZECHOWYWANIA

1.              

_ga

własne

HTTP

2 lata – stałe

2.              

_ga_#

własne

HTTP

2 lata – stałe

3.              

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

youtube.com

HTTP

sesyjne

4.              

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

youtube.com

IndexedDB

2 lata – stałe

5.              

nextId

youtube.com

HTTP

sesyjne

6.              

remote_sid

youtube.com

HTTP

sesyjne

7.              

requests

youtube.com

HTTP

sesyjne

8.              

TESTCOOKIESENABLED

youtube.com

HTTP

1 dzień

9.              

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

HTTP

180 dni

10.           

VISITOR_PRIVACY_METADATA

youtube.com

HTTP

180 dni

11.           

YSC

youtube.com

HTTP

sesyjne

12.           

yt.innertube::nextId

youtube.com

HTML

2 lata – stałe

13.           

YtIdbMeta#databases

youtube.com

IndexedDB

2 lata – stałe

14.           

yt-remote-cast-available

youtube.com

HTML

sesyjne

15.           

yt-remote-cast-installed

youtube.com

HTML

sesyjne

16.           

yt-remote-connected-devices

youtube.com

HTML

2 lata – stałe

17.           

yt-remote-device-id

youtube.com

HTML

2 lata – stałe

18.           

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

HTML

sesyjne

19.           

yt-remote-session-app

youtube.com

HTML

sesyjne

20.           

yt-remote-session-name

youtube.com

HTML

sesyjne

21.           

wpEmojiSettingsSupports

własne

HTML

sesyjne

Poza niezbędnymi plikami cookies, instalowanymi w chwili odwiedzenia naszej Strony, może Pani/Pan sam zarządzać pozostałymi rodzajami plików, w każdej chwili dokonując ich zmiany za pomocą ustawień przeglądarki bądź całkowitego usunięcia.  Zmiany w przeglądarkach internetowych, możliwe są za pośrednictwem poniższych odesłań i zgodnie z instrukcjami w nich zawartymi:

Urządzenia mobilne: