Skip to content Skip to footer

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

Kredyty konsumenckie​

Jest to sytuacja, w której umowa kredytobiorcy zawiera takie elementy, które wpływają na przyznanie temu kredytowi sankcji kredytu darmowego. Gdy udaje się to osiągnąć  kredytobiorca zobowiązany jest oddać kredytodawcy sam kapitał. Wynika to z ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Wszystkie kredyty konsumenckie do 255 tys. zł. (Kredyty gotówkowe, samochodowe, karty kredytowe)

Konsument dostaje zwrot już wpłaconych odsetek do osiągnięcia przyznania statusu kredytu darmowego i nie musi płacić odsetek na przyszłość. Rata jest stała, niższa nich dotychczas i nie rośnie gdy podnoszone są stopy procentowe.

Duża, na 10 umów które analizujemy 8-9 kwalifikuje się do podjęcia działań w celu uzyskania sankcji kredytu darmowego.

Tak, jest ich wiele. Przykładowe wyroki: link do naszych

Analiza jest bezpłatna. Wystarczy zadzwonić pod +48 730 907 274 , napisać na adres kredyty@fundacjafair.com lub wypełnić formularz kontaktowy na stronie Kontakt. Skontaktujemy się z Państwem w celu przeanalizowania umowy.

Kredyty Hipoteczne w PLN

W związku z rosnącą inflacją Rada Polityki Pieniężnej podejmuje kroki w  celu zahamowania tej tendencji. Realizuje to zadanie poprzez podnoszenie stóp procentowych co bezpośrednio przekłada się na wysokość raty w związku z podnoszeniem wskaźnika WIBOR będącego jednym ze składowych oprocentowania raty kredytowej.  

Poza znanymi od wielu lat sposobami typu: refinansowanie kredytu, nadpłacaniem rat, wakacjami kredytowymi wydaje się, że kwestia legalności  posiadania przez kredytobiorców wskaźnika WIBOR w umowie wydaje się wątpliwa. Usuniecie tego wskaźnika z umowy obniżyłoby i ustabilizowało ratę oraz doprowadziło do zwrotu na rzecz Klienta zwrotu środków już zapłaconych z tytułu WIBOR.

Nie ma jeszcze takich wyroków.

Trudno określić w  tym momencie procentowe szanse powodzenia takiego działania. Stoimy na stanowisku, że są jednak na to realne szanse.

Nie, analiza umowy jest bezpłatna.

Na obecnym etapie mamy już grupę chętnych i zbieramy kolejne osoby, które w momencie uznania przez nas, iż wykształca się linia orzecznicza i jesteśmy w stanie określić realne prawdopodobieństwo wygranej będą potencjalnie zainteresowane aby podjąć działania.

Fundacja w tym czasie zamierza podjąć działania w celu odzyskania z tych umów środków dla Klienta w związku z innymi zapisami, których usuniecie nie wymaga interwencji sądu i nie wymaga od Klienta angażowania się w to finansowo.

Kredyty walutowe

Umowa zakłada analizę stanu prawnego oraz interpretację umowy kredytowej z jego uwzględnieniem. Stan prawny może się zmienić, a postanowienia umowy kredytowej, które na dzień zawarcia Umowy o współpracę nie dawały podstawy do obniżenia wysokości kredytu lub zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w wyniku zmiany stanu prawnego stanie się postanowieniem niedozwolonym. Co za tym idzie będzie możliwe uzyskanie zwrotu z tego tytułu. W okresie trwania umowy współpracy może również powiększyć się rejestr klauzul niedozwolonych, a w konsekwencji kolejne postanowienia umowy kredytowej mogą zostać uznane za niedozwolone, a zatem możliwe będzie wystąpienie o ich zwrot na korzyść Klienta. Kolejną kwestią jest ryzyko długotrwałego postępowania w celu obniżenia kosztów kredytu.

Z dotychczas prowadzonych spraw można stwierdzić, że proces obniżania kosztów kredytu może trwać od 1 miesiąca do 2 lat, choć należy liczyć się z okresem dłuższym. Trzeba pamiętać o tym, że obniżanie kosztów kredytu może odbywać się stopniowo, a zwroty kosztów mogą być uzyskiwane etapami.

Kwota obniżenia kosztów kredytu możliwa będzie do wyliczenia najwcześniej w momencie analizy umowy kredytowej. Jak wskazano wyżej, proces obniżenia kosztów może odbywać się etapami, a kolejne etapy mogą być możliwe do rozpoczęcia w wyniku zmiany stanu prawnego. Z przyczyn obiektywnych nie można ich oszacować przed analizą umowy.

W takim wypadku Fundacja nie pobiera wynagrodzenia. Nie obciąża też Klienta obowiązkiem zwrotu kosztów – wszystkie koszty są pokrywane przez Fundację. Należy pamiętać, że nawet jeżeli nie było podstaw do zwrotu kosztów na dany czas, w wyniku zamiany stanu prawnego, mogą one powstać później. W takim wypadku Fundacja wystąpi o obniżenie kosztów kredytu wówczas, kiedy to będzie możliwe.

Nie. W takim wypadku, jeżeli przed zawarciem umowy współpracy z Fundacją, Klient bez udziału Fundacji wystąpił do instytucji kredytowej o obniżenie kosztów i uzyskał zwrot środków, który został wypłacony po zawarciu umowy, Fundacji nie należy się wynagrodzenie. Fundacji należy się wynagrodzenie za obniżenie kosztów kredytu, do obniżenia których przyczyniła się Fundacja.

Fundacja ponosi wiele wydatków związanych z obniżeniem kosztów kredytu, są to między innymi koszty analizy dokumentacji; koszty analizy stanu prawnego; koszty wystąpienia do instytucji kredytowej oraz innej instytucji; wynagrodzenie dla osób trzecich, koszty postępowania przed organami administracji publicznej, Arbitrem Bankowym, Rzecznikiem Finansowym.

Fundacja w tym czasie zamierza podjąć działania w celu odzyskania z tych umów środków dla Klienta w związku z innymi zapisami, których usuniecie nie wymaga interwencji sądu i nie wymaga od Klienta angażowania się w to finansowo.